Algemene voorwaarden van TCC Mariette Ham

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening van Mariëtte Ham.

 

1 Algemeen

 • 1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Trainer: Mariëtte Ham TCC.
  2. Dienstverlening: het aanbieden van workshops, trainingen, coaching, e-learning en/of leermiddelen in de ruimste zin des woords.
  3. Klant: de contractuele wederpartij van de Trainer.
 • 1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Trainer, op alle overeenkomsten die de Trainer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
 • 1.3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van vervallen bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vervallen bepaling in acht worden genomen.
 • 1.4. Indien de voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 1.5. De Trainer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

 • 2.1. Alle aanbiedingen van de Trainer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en hebben een geldigheidsduur van zeven dagen.
 • 2.2. Een overeenkomst komt tot stand doordat de Klant schriftelijk of via elektronische aanmelding de aanbieding van de Trainer aanvaardt of indien de Klant overduidelijk op andere wijze met de aanbieding instemt, danwel toelaat dat met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen.
 • 2.3. De Trainer heeft te allen tijde het recht de deelname van een Klant of deelnemer, om hem moverende redenen, te weigeren.
 • 2.4. Als de Klant aan de Trainer mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekt, mag de Trainer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij de aanbieding hierop baseren.
 • 2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Trainer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de aanbieding vermelde prijs.
 • 2.6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Eventuele (financiële) consequenties van deze wijzigingen worden bij de Klant in rekening gebracht.
 • 2.7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, etc. met betrekking tot aanbiedingen en kenmerken van diensten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De Trainer garandeert echter niet dat alle prijzen, producten en diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
 • 2.8. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, aanbiedingen en overeenkomsten binden de Trainer niet.

 

3 Prijzen

 • 3.1. Alle vermelde prijzen zijn vrijgesteld van BTW, tenzij in de aanbieding of overeenkomst anders is aangegeven.
 • 3.2. Alle prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, CAO of andere van overheidswege geldende bepalingen, worden doorberekend aan de Klant.
 • 3.3. Indien de Trainer en de Klant overeengekomen (overeengekomen betekent; dat er overleg plaats vindt, een besluit wordt genomen, op papier wordt vastgelegd en de prijs wordt betaald) zijn dat de Trainer ten behoeve van de Klant een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt zijn prijzen, dan is de Trainer gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan de Klant.
 • 3.4. De Trainer mag tevens het tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan de Trainer, dat in redelijkheid niet van de Trainer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. De Trainer zal de de Klant in dat geval van het voornemen tot verhoging van het tarief in kennis stellen. De Trainer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

4 Adviezen

 • 4.1. De door de Trainer/Coach verstrekte adviezen en mededelingen die betrekking hebben op de tussen partijen aangegane overeenkomst(en) zijn steeds gebaseerd op de door de Klant verstrekte informatie. De Trainer/Coach kan niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de adviezen en mededelingen indien de door de Klant verstrekte informatie niet juist en/of onvolledig is.
 • 4.2. De Klant kan geen enkel recht ontlenen aan adviezen van de Trainer die geen betrekking hebben op de tussen partijen aangegane overeenkomst(en).

 

5 Geheimhouding

 • 5.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de aanbieding en/of overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van elkaars belangen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • 5.2. De Klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van een workshop, training of coaching krijgt.
 • 5.3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Trainer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en de Trainer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Trainer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

6 Intellectuele eigendom

 • 6.1. De Trainer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen, aanbiedingen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na totstandkoming van de overeenkomst nog wijzigingen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Klant.
 • 6.2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Trainer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid anders dan voor persoonlijk gebruik door de Klant binnen het kader van zijn persoonlijke leerdoelen c.q. de overeengekomen leerdoelen.

 

7 Uitvoering van de opdracht

 • 7.1. De Trainer verplicht zich om de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de actuele stand van het vakgebied. De Trainer spant zich naar beste vermogen in om het resultaat te bereiken dat met de overeenkomst wordt beoogd.
 • 7.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is de Trainer gerechtigd om werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij calamiteiten waarmee de Trainer zijn dienstverlening aan de Klant waarborgt. Ook in dergelijke gevallen zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing.
 • 7.3. De Trainer leeft bij uitvoering van zijn dienstverlening de Beroepscode na van de NVO2 (Beroepsvereniging Human Resource Development).
 • 7.4. De Klant is gehouden alle door de Trainer verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de Klant gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig te verstrekken aan de Trainer.
 • 7.5. Indien de Trainer bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de Klant te verstrekken informatie, kan de Klant de Trainer niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen, zolang de Klant niet alle verlangde informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten van (het verkrijgen van) deze informatie en/of vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze informatie, zijn voor rekening van de Klant.
 • 7.6. Indien de Klant aan de Trainer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten en is de Klant verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade indien er toch virussen aanwezig zijn cq. worden overgedragen.
 • 7.7. Indien de Klant constateert of redelijkerwijs kan constateren dat de Trainer in het verrichten van zijn diensten is tekortgeschoten, dient hij dit direct aan de Trainer schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. De Trainer zal in voorkomende gevallen door de Klant een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de Klant tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van de Trainer zoals bepaald in deze voorwaarden.
 • 7.8. Overeenkomsten die tussen de Trainer en de Klant worden gesloten, worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • 7.9. Overeenkomsten die tussen de Trainer en de Klant worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek verrichten van diensten voor de Klant (bv. het verzorgen van trainingen), worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.
 • 7.10. De Trainer heeft het recht om ieder jaar de prijs voor overeenkomsten zoals bedoeld in lid 8 en 9 te indexeren.
 • 7.11. Een overeenkomst als bedoeld in lid 9 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn.
 • 7.12. Een overeenkomst als bedoeld in lid 9 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van minimaal drie kalendermaanden in acht dient te worden genomen.
 • 7.13. Een opzegging dient steeds schriftelijk -aangetekend- plaats te vinden.
 • 7.14. Indien door de Trainer of door de Trainer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Klant of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

8 Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht

 • 8.1. De Trainer heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang als noodzakelijk is, indien plotseling opkomende omstandigheden die buiten zijn schuld, risico- en invloedssfeer liggen, hem tijdelijk beletten de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.
 • 8.2. Indien de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk wordt danwel de situatie van overmacht langer dan zes maanden duurt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen en is de Trainer/Coach gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte bij de Klant in rekening te brengen. De Klant dient deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding.
 • 8.3. Omstandigheden die een situatie van overmacht voor de Trainer opleveren, zoals bedoeld in lid 1, zijn onder andere stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet (meer) beschikbaar zijn van medewerkers van de Trainer, al dan niet door ziekte, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning of andere toestemming die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht.

 

9 Wijzigingen in de opdracht

 • 9.1. Indien de omvang van de dienstverlening na het sluiten van de overeenkomst, om welke reden dan ook wijzigt, of een programma al dan niet op verzoek van of ten behoeve van de Klant moet worden aangepast, is de Trainer gerechtigd eventueel meerwerk bij de Klant in rekening te brengen.
 • 9.2. Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door de Klant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid en aanpassing van de overeenkomst daardoor noodzakelijk wordt om het overeengekomen resultaat te bereiken.

 

10 Betalingsvoorwaarden

 • 10.1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling plaats ten tijde van de elektronische aanmelding of uiterlijk vijf dagen vóór aanvang van de overeengekomen dienstverlening.
 • 10.2. Indien de Trainer een deelbetaling (commitmentbedrag) verlangt voorafgaand aan de voorbereiding van een workshop, training of andere vorm van dienstverlening, zal niet met de voorbereiding worden gestart zolang het commitmentbedrag niet is voldaan. Indien door het uitblijven van betaling van dit commitmentbedrag de dienstverlening niet kan worden voorbereid en daardoor niet op het overeengekomen tijdstip kan worden uitgevoerd, blijft de Klant het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd, tenzij tussen partijen alsnog afwijkende afspraken worden gemaakt.
 • 10.3. De Trainer is steeds gerechtigd de totale prijs van een opdracht in delen te factureren. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de Klant in verzuim; een ingebrekestelling is niet nodig.
 • 10.4. Bij niet (-tijdige) betaling door de Klant is de Klant vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Een deel van een maand geldt als volle maand.
 • 10.5. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 • 10.6. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die de Trainer als gevolg van de niet-nakoming door de Klant van diens (betalings)verplichtingen moet maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.
 • 10.7. Betalingen door de Klant worden conform artikel 6:44 BW verwerkt, derhalve komen betalingen eerst in mindering op de (buiten)gerechtelijke kosten, vervolgens op de rente als bedoeld in lid 4 en tenslotte in mindering op de verschuldigde hoofdsom.
 • 10.8. In geval van niet-nakoming van de (betalings)verplichtingen door de Klant, is de Trainer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten en/of producten op te schorten tot het moment waarop de Klant de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. Tevens is de Trainer gerechtigd in dergelijke gevallen de Klant c.q. een deelnemer te weigeren.
 • 10.9 De Klant heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze voorwaarden is voorzien. De Trainer heeft het recht al hetgeen hij, al dan niet opeisbaar, van de Klant heeft te vorderen, te verrekenen.

 

11 Annulering

 • 11.1. Bij annulering door de Klant gelden, tenzij anders is overeengekomen, de volgende bepalingen:
  • 11.1.1. Een annulering is uitsluitend rechtsgeldig als deze schriftelijk plaatsvindt. Bij annulering per post is de datum van de poststempel bepalend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per fax of per mail, is het tijdstip van ontvangst van het bericht bepalend voor het tijdstip van annulering.
  • 11.1.2. Bij annulering langer dan vier weken voor de overeengekomen datum van aanvang van de dienstverlening betaalt de Trainer binnen 14 dagen de door de Klant reeds betaalde geldsom onder aftrek van € 25,– annuleringskosten terug.
  • 11.1.3. Bij annulering minder dan vier maar meer dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening, ontvangt de Klant 50% van de betaalde geldsom binnen 14 dagen terug.
  • 11.1.4. Bij annulering korter dan twee weken voor de overeengekomen aanvang van de dienstverlening, dan wel bij het niet verschijnen van de deelnemer op het overeengekomen tijdstip van de dienstverlening, vindt geen terugbetaling plaats, tenzij de inschrijving plaatsvond binnen de termijn van twee weken voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden. Uitsluitend in die situatie is slechts 50% van het oorspronkelijke bedrag verschuldigd.
 • 11.2. Tenzij anders overeengekomen, kan de Klant in plaats van annulering een andere persoon in zijn plaats laten deelnemen aan de overeengekomen dienstverlening. Deze vervanging geldt, tenzij anders overeengekomen met de Trainer/Coach, voor de volledige overeengekomen dienstverlening.
 • 11.3. De Trainer is gerechtigd de overeengekomen dienstverlening te annuleren wanneer het vooraf bekend gemaakte minimum aantal deelnemers niet is bereikt, danwel is de Trainer/Coach gerechtigd om in dergelijke situaties groepen deelnemers samen te voegen. Bij annulering ontvangt de Klant binnen 14 dagen de door hem reeds betaalde geldsom terug.
 • 11.4. De Trainer/Coach behoudt zich het recht voor het tijdstip en de locatie van de dienstverlening te wijzigen alsmede aangekondigde trainers te vervangen. De Trainer zal de Klant daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 • 11.5. Onder annulering wordt uitdrukkelijk niet verstaan dat iemand een dienst dan wel product afneemt en die dienst, uit eigen beweging, niet volledig afneemt danwel geen volledig gebruik maakt van een dienst of product. In dergelijke gevallen vindt ook geen terugbetaling plaats van dat deel van de dienst of product die cq. dat niet wordt afgenomen of gebruikt.

 

12 Ontbinding

 • 12.1. Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met de Trainer gesloten overeenkomst voldoet, is de Trainer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. De Trainer heeft daarnaast in die gevallen het recht om onmiddellijk voldoening te vorderen van wat hem toekomt.
 • 12.2. Een en ander laat onverlet de overige aan de Trainer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. In geval van een ontbinding als genoemd in lid 1 is de Trainer niet gehouden tot enige vergoeding van schade aan de Klant.
 • 12.3. Indien de Klant ook na een ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door de Trainer onmogelijk maakt en/of verhindert, heeft de Trainer het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • 12.4. Ook bij een ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt de Trainer het recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.
 • 12.5. De Trainer kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd danwel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • 12.6. De Trainer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de Klant -al dan niet voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien de Klant in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van de Klant wordt geliquideerd of beëindigd. De Trainer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 • 12.7. De Trainer kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het niet mogelijk is het overeengekomen resultaat te bereiken.
 • 12.8. Bedragen die de Trainer heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.
 • 12.9. Indien de Trainer aan de Klant bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de Klant gehouden het geleverde binnen 3 dagen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening en heeft de Trainer het recht de daaruit voortvloeiende schade, waaronder de kosten van vervanging, op de Klant te verhalen.

 

13 Klachten

 • 13.1. De Klant dient een klacht schriftelijk te melden en zo spoedig mogelijk in, uiterlijk binnen 7 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 7 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht. Het recht op reclame komt na afloop van die termijn te vervallen.
 • 13.2. De door de Trainer verrichte diensten worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de Klant, indien door de Klant niet binnen 7 dagen na oplevering van de diensten gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de verrichte diensten niet naar behoren zijn verricht cq. opgeleverd.
 • 13.3. Als de Klant zich niet kan verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht, zal hij de klacht indienen bij de Raad van Toezicht van de NVO2. De Trainer onderwerpt zich aan het oordeel van de  Raad van Toezicht. Voorts is art. 6:236 sub n BW van toepassing.
 • 13.4. Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat de Trainer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van twaalf maanden na het beëindigen van de overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

 

14 Aansprakelijkheid

 • 14.1. De Trainer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Klant die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Trainer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen de Trainer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoort te zijn. De te vergoeden schade is beperkt tot het geldbedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval zal uitkeren. Verder moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
 • 14.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komen indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 • 14.3. De Trainer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Trainer is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Trainer kenbaar behoorde te zijn.
 • 14.4. De aansprakelijkheid van de Trainer is te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste eenmaal de aanneemsom, zijnde de overeengekomen prijs voor de dienstverlening waardoor de schade is veroorzaakt.
 • 14.5. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de Trainer nimmer aansprakelijk.
 • 14.6. De door de Trainer te vergoeden schade wordt gematigd indien de door de Klant te betalen prijs voor de overeengekomen dienstverlening gering is in verhouding tot de omvang van de door de Klant geleden schade.
 • 14.7. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op anderen van wiens hulp de Trainer gebruik maakt bij de uitvoering van de opdracht voor de Klant.
 • 14.8. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij de Trainer schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

 

15 Toepasselijk recht en forumkeuze

 • 15.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 15.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen of overeenkomsten van de Trainer, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de Trainer/Coach is gevestigd, tenzij de wet in een voorkomend geval uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.